Meny
JavaScript är inaktiverat!

Du har inaktiverat JavaScript vilket medför att systemet inte fungerar korrekt då många funktioner på sidan använder sig av denna tekniken. Aktivera JavaScript för att låsa upp alla funktioner.

ALLMÄNNA VILLKOR VID FÖRMEDLING AV VIRKESPOSTER PÅ ROTPOSTMÄKLARNA SVERIGES AB:S WEBBSIDA

Att sälja virke
Skogsägare som ska sälja virke bör noga informera sig om de olika försäljningsformer och olika måttenheter som används i virkeshandeln.
Det finns i princip två sätt att sälja virket från skogsfastigheten på och det är upplåtelse av avverkningsrätt eller försäljning av leveransvirke.
Köparen kan vara en skogsägarförening, ett skogsföretag eller ett sågverk. Vid jämförelser av köpare bör man tänka på att priset bara är en faktor. Granska även de övriga villkoren.

Det finns tre typer av avverkningsrätt, dvs att skogsägaren upplåter rätten till någon att avverka och ta tillvara virke i ett visst område av skogen, avverkningsuppdrag, leveransrotköp och rotpostförsäljning.
I samtliga fallen är det köparen av avverkningsrätten som ansvarar för huggningen, terrängtransporten och frakten till industrin. Skogsägaren kan också skriva avtal om att köparen ska ansvara för annat, exempelvis underväxtröjning, återväxtåtgärder, återställande av förstörda vägar m.m.
Avverkningsuppdrag är en typ av avtal att skogsägaren upplåter rätten till någon att avverka och ta tillvara virke i ett visst område av skogen. Avverkade volymer och kvaliteter tas från virkesmätningsföreningens mätkvitton och skogsägaren får betalt för det avverkade virket efter en prislista. Från summan som utbetalas avräknas de avverknings- och drivningskostnader som utföraren av avverkningsuppdraget haft. Dessa kostnader kan vara i förväg bestämda (per kubikmeter virke) eller löpande.
Leveransrotköp liknar avverkningsuppdraget med den skillnaden att skogsägaren får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter. Volymen erhålls genom att summera virkesmätningsföreningens mätkvitton för det timmer, massaved m.m. som faller ut vid avverkningen.
Rotpost är en avverkningsrätt av virke stående på rot som säljs genom anbudsförfarande. Som anbudsunderlag används en förteckning över det aktuella beståndets träslagsfördelning och volyminnehåll, en s.k. stämplingslängd. Uppmätningen av skogen, stämplingen, utförs vanligen inte av skogsägaren själv utan av någon opartisk aktör och som av både säljare och köpare är en betrodd part. Kostnaden för stämplingen står vanligtvis säljaren för.
Skogen säljs stående på rot och köparen står för alla kostnader för avverkning och utdrivning av virket.
Det finns två typer av uppgörelser när det gäller försäljning av leveransvirke. Leveransvirke vid väg och leveransvirke i skog.
Det vanligaste är leveransvirke vid väg. Då ansvarar säljaren för avverkning och terrängtransporten till avläggsplatsen vid väg som är godkänd för timmerbilstransporter. Köparen ansvarar för vägtransport till industrin.
En annan variant av försäljning av leveransvirke är att sälja leveransvirke i skog. Då ansvarar säljaren för avverkningen, men köparen ansvarar för terrängtransporten och tar betalt för detta av säljaren. Köparen ansvarar även här för vägtransport till industrin.

Förmedling
Rotpostmäklarna Sverige AB:s webbplats är en mötesplats för säljare och köpare av virkesposter. Säljare som registrerar sig på sidan kan enkelt begära in anbud på både avverkningsrätter och leveransvirke. Alla köpare som registrerar sig har tillgång till hela utbudet och kan enkelt lägga bud på intressanta virkesposter.
Rotpostmäklarna Sverige AB godkänner och publicerar inlagda virkesposter och sammanställer omgående, efter överenskommen anbudstid, inkomna bud. Säljaren antar med fri prövningsrätt ett av buden och Rotpostmäklarna Sverige AB meddelar köparen antaget bud. Köpare och säljare tecknar avtal enligt överenskomna villkor.

Uppgifternas riktighet
Säljaren lägger själv in uppgifter om virkesposten på webbsidan. Uppgifterna kan vara hämtade från skogsbruksplaner, stämplingslängder och/eller inventeringar.
Som köpare är du skyldig att själv, eller genom ombud, besiktiga virkesposten och bedöma de faktorer som påverkar dess värde.

Anbud
Anbud skall vara Rotpostmäklarna Sverige AB tillhanda senast sista anbudsdatum före 24.00. Anbuden skall anges enligt anvisningar i annonseringen. Felaktigt angivna bud, godkännes ej.
Vid köp av rotpost tillkommer lagstadgad mervärdesskatt på köpesumman.

Fri prövningsrätt
Säljaren avgör fritt till vem försäljning sker (s k fri prövningsrätt). Fri prövningsrätt innebär att säljaren även kan ta hänsyn till annat än pengarna och sälja till den som bäst uppfyller uppställda krav.

Betalningsvillkor
Överenskommelse om betalningsvillkor bör alltid regleras skriftligt i avtal.

Tillträdesdag
Med tillträdesdag menas den dag köparen, enligt avtal, har rätt att avverka virkesposten eller hämta leveransvirket vid väg.

Skogsskydd
Skogsskyddet är primärt markägarens ansvar enl 29 §, skogsvårdslagen. Köparen har dock ett delat ansvar för förebyggande åtgärder i samband med avverkning och lagring av virke i samband med avverkning.

Avverkningstidpunkt
Enligt lag gäller avverkningsrätter i högst fem år. Överenskommelse om när avverkning och uttransport skall vara avslutad, kan alltid regleras i skriftligt avtal.

Vägar och avlägg
Om servitut saknas krävs att överenskommelse träffas mellan mark-/vägägare, vid transport över annans mark och på annans enskilda väg. Normalt ansvarar köparen för reparation och iordningställande av eventuella skador på vägar och avlägg. Inskränkningar i rätten att använda vägar och avlägg, aktuell fastighet har nyttjanderätt till, bör anges i avtal.

Säljarens behörighet
Som säljare av virkesposter, genom Rotpostmäklarna Sverige AB, skall du vara lagfaren ägare till fastigheten varifrån virket härstammar. Är du inte ägare eller endast delägare skall du genom fullmakt eller på annat sätt styrka din rätt att sälja med för ägaren respektive meddelägare bindande verkan.

Förmedlingsuppdrag
Uppdragsgivaren (säljaren av virkesposten) tillåter härmed att förmedlingsobjektet inkl tillhörande handlingar publiceras på internet.

Provision
Uppdragsgivaren (säljaren av virkespost) godkänner härmed att Rotpostmäklarna Sverige AB har rätt till provision beräknad på för varje enskilt förmedlingsobjekts förmedlade volym och högsta angivna anbud. Rotpostmäklarna Sverige AB har i normalfallet rätt till provision så snart anbudstiden löpt ut och budsammanställning överlämnats till säljaren. Provisionen är förfallen till betalning vid anfordran då rätt till provision föreligger. Provisionen faktureras säljaren efter avslutad förmedling.

Registrering
För tillgång till ovanstående tjänster m.m. måste du vara registrerad på webbsidan och du kan registrera dig som säljare eller köpare.